Centrum Aktywności Lokalnej ze “Sceną Teatru Na Bruku” (pełniące funkcje również ośrodka kultury) stawia sobie za cel animację społeczno-kulturalną mieszkańców Ołtaszyna i okolic.

Motorem napędowym ośrodka jest Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” wraz z jego formacją artystyczną – wrocławskim „Teatrem Na Bruku”, prowadzonym przez aktora i reżysera, Bogdana Michalewskiego.

Lider wraz z grupą od lat z powodzeniem współpracuje z lokalną społecznością, organizując warsztaty teatralne oraz spektakle dla młodszych i starszych mieszkańców Ołtaszyna i okolic. 

W Ośrodku można korzystać z sali teatralnej, tanecznej, plastycznej. Odbywają się tutaj warsztaty plastyczne, teatralne, sensoryczne, sportowe, można się spotkać na partyjkę brydża, zapisać na zajęcia chóru, wziąć udział w spotkaniach dla Mam. Coś ciekawego i wartościowego znajdą tu dla siebie zarówno dzieci, jak i dorośli, chcący realizować swoje pasje oraz miło i aktywnie spędzać czas.

Centrum Aktywności Lokalnej działa w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Zadanie adresowane jest do mieszkańców Wrocławia, a w szczególności do mieszkańców osiedla Ołtaszyn i okolicznych osiedli (Wojszyce,

Partynice, Klecina, Gaj, Jagodno, Krzyki). Działania kierowane będą do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Adresatem zadania są nie tylko mieszkańcy osiedla (i okolic), ale także organizacje pozarządowe działające na terenie osiedla, lokalni

przedsiębiorcy, radni osiedlowi, związki wyznaniowe, grupy nieformalne, liderzy i animatorzy społeczności lokalnej. Planowane działania to

kontynuacja kilkuletniej już tradycji zajęć teatralnych, integracyjnych i społecznych na Ołtaszynie. Na Ołtaszynie i sąsiednich osiedlach

widoczny jest brak instytucji – miejsca, będącego inkubatorem działań kulturalnych i prospołecznych. Miejsca integracji społecznokulturalnej,

zrzeszającego inicjatywy oddolne, rozwijającego twórczo i wyrabiającego nawyki stałego uczestnictwa w kulturze oraz życiu społecznym.

Przede wszystkim brak miejsca spełniającego rolę ośrodka kultury, gdzie mieszkańcy mieliby możliwość uczestniczyć w różnych zdarzeniach

artystycznych. Centrum będzie wspierać merytorycznie i organizacyjnie oddolne inicjatywy aktywizujące mieszkańców, a poprzez działania

teatralne w ramach repertuarowej sceny TEATRU NA BRUKU, CAL stworzy przestrzeń do organizacji i współtowarzyszenia w organizowaniu

wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym. Mieszkańcy, z którymi mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać na ten temat, między innymi

podczas realizacji poprzednich działań na Ołtaszynie, określają problem braku innych miejsc pozwalających im na wspólne działania, jako

bardzo poważny. Dotychczasowe działania Centrum z obszaru kultury cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Ołtaszyna i

okolicznych osiedli. Dotychczasowe działania pokazały, że lokalna społeczność potrzebuje również szczególnych działań edukacyjnointegracyjnych

przez sztukę, edukację i integrację społeczną. Społeczność lokalna potrzebuje między innymi: warsztatów, spacerów, pikników

sąsiedzkich, spotkań, wystaw, prób, występów, kiermaszów, przedstawień itp. Prowadzone przez CAL działania będą mieć na celu

wzmacnianie społeczności lokalnej: pogłębienie więzi społecznych i sąsiedzkich oraz kształtowanie postaw obywatelskich i poczucia

odpowiedzialności oraz zaangażowania mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie. Codzienne kontakty z mieszkańcami osiedla i okolic

pozwoliły nam poznać ich potrzeby i podjąć działania w zakresie wzmocnienia zaangażowania mieszkańców w sprawy sąsiedztwa, swojej

społeczności lokalnej i miasta, a także wspierające wzrost zaangażowania społecznego czy rozwój wolontariatu sąsiedzkiego. CAL na

Ołtaszynie z dnia na dzień staje się miejscem coraz bardziej rozpoznawalnym przez osoby zamieszkujące w okolicy, jak i wizytujące czy

odwiedzające tę okolicę. Kontynuacja działań Centrum pozwoli na dalszą integracje lokalnych środowisk, grup i organizacji, będzie sprzyjała

pogłębieniu się więzi i integracji środowisk. Tworzenie i rozwijanie współpracy, będzie narzędziem do stawiania czoła wyzwaniom, jakie stoją

przed mieszkańcami i użytkownikami osiedla oraz do dokonywania zmian społecznych. Centrum będzie również wspierać ogólnomiejskie i

lokalne procesy konsultacji społecznych, dialogu o mieście i o osiedlu oraz inne projekty miejskie, realizowane przez Gminę Wrocław. Za

pomocą dostępnych środków komunikacyjnych (m.in. np. media społecznościowe, strona internetowa) będziemy promować wśród

mieszkańców osiedla Ołtaszyn i okolic wydarzenia organizowane w mieście, w także współorganizować spotkania konsultacyjne i inne

wydarzenia, które ułatwią społeczności lokalnej współtworzenie tego, co dzieje się w mieście. Dzieci i młodzież zachęcani do gromadzenia się

wokół Centrum, zaangażowani w różnego rodzaju oddolne inicjatywy będą mieli możliwość odreagowania stresujących przeżyć, spotkania się

z osobami, które borykają się z podobnymi problemami czy też rozmowy/ konsultacji ze specjalistami. Wspólne warsztaty, występy, zabawy i

międzypokoleniowe zajęcia pozwolą na wzajemne zrozumienie potrzeb i stworzą atmosferę wparcia i współpracy między młodzieżą i

dorosłymi. Również dzieci znajdą w CAL coś dla siebie – będziemy współorganizować zabawy edukacyjne, zajęcia taneczne czy teatralne.

Głównym problemem jaki zgłaszają mieszkańcy południowych osiedli Wrocławia (Ołtaszyna, Wojszyc, Partynic, Kleciny ) jest, ze względów

położenia i problemów komunikacyjnych, utrudniony dostęp do kultury oraz innych aktywności społecznych. Potrzebę tę zaspokajamy poprzez

organizację warsztatów artystycznych oraz tworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań. Mieszkańcy dzięki możliwości uczestnictwa w

dyskusjach, debatach oraz warsztatach integrują się oraz uzyskują coraz większą satysfakcję z miejsca zamieszkania.

Ostatni rok pokazał, że niepewność o życie i zdrowie, swoje i najbliższych, powoduje, że ludzie potrzebują się spotykać, integrować i

rozmawiać, potrzebują przestrzeni, w której mogliby się spotkać i porozmawiać o nękających ich problemach, czy też miejsca, w którym choć

na chwilę zapomną o troskach i kłopotach dnia codziennego. Centrum zapewni im taką przestrzeń, pozwoli znaleźć chwilę wytchnienia, a

także urozmaici życie mieszkańców poprzez udział w warsztatach, spektaklach czy wernisażach.

CAL, realizując zapisy „Modelu działania Centrów Aktywności Lokalnej”, będzie również prowadził działania których rezultatem będzie:

-wzmacnianie relacji międzyludzkich,

-wzmacnianie potencjału i aktywności społeczności lokalnej,

-przejmowanie odpowiedzialności przez społeczność lokalną i jej przedstawicieli,

-budowanie i animowanie partnerstw lokalnych,

-budowanie tożsamości lokalnej,

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kontakt telefoniczny:

  • +48 887 103 333

Nasze aktywności (Facebook)

Adres mailowy:

teatrnabruku@gmail.com